NIEUWS

Bestemmingsplan Blauwestad

De gemeente Oldambt is bezig met een aanpassing van het bestemmingsplan Blauwestad. In de procedure die daarvoor geldt, ligt er nu eerst een voorontwerp Herziening Bestemmingsplan Blauwestad 2021 ter inzage. Als het voorontwerp elementen bevat waar u het niet mee eens bent of als u zaken mist, kan u reageren door het indienen van een zienswijze.  Mocht u dat doen, dan ontvangen wij (Bewoners Belangen Blauwestad) daarvan graag een kopie, zodat wij uw punt(en) eventueel ook kunnen meenemen in onze reactie.

Let op, in de vervolgprocedure kunnen alleen mensen die in dit stadium al een inspraakreactie hebben ingediend, opnieuw reageren of zo nodig inspreken bij de gemeenteraad. 

Vanaf  16-12-2021 is het nieuwe bestemmingsplan Blauwestad gepubliceerd. Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen ingezetenen van de gemeente Oldambt en belanghebbenden schriftelijk een inspraakreactie geven op het voorontwerp bestemmingsplan. De inspraakreacties kunnen worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten. De inspraaktermijn is 6 weken. Reacties moeten dus voor 27 januari 2022 ontvangen zijn door de gemeente.

Te vinden op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl en dan zoeken op de Blauwestad.

Nieuwsbrief aug 21.jpg

Dwergjuffer werkt weer!

Door vandalisme is zomer 2021 deze brug defect geraakt. Gelukkig is de brug nu weer te gebruiken. De Dwergjuffer is noodzakelijk om met staande mast vanuit het Riet op het Oldambtmeer te komen.