top of page
DJI_0193 (3).jpg
PRIVACYVERKLARING

Algemeen

Uw privacy is voor Bewonersbelangen Blauwestad van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

 

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring

 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden

 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn

 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen

 • Deze verplichtingen ook opdragen aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken

 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

 

Personen die zich bij Bewonersbelangen Blauwestad inschrijven en via de website www.bbblauwestad.nl gegevens invullen, verwerken wij persoonsgegevens voor. Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken.

 

De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht houdt op de naleving van de wet.

 

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met persoonsgegevens omgaan en waar we ze voor gebruiken.

 

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Bewonersbelangen Blauwestad via info@bbblauwestad.nl

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon.

 

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken uw NAW-gegevens, telefoonnummers, geboortedatum, betaalgegevens en e-mailadres.

 

Wat wordt verstaan onder verwerken van uw persoonsgegevens?

Onder verwerken wordt verstaan: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken d.m.v. doorzending, verspreiding, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

 

Voor welke doelen gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor:

 • het versturen van nieuwsbrieven en informatie inzake leefbaarheid en activiteiten omtrent de blauwestad

 • het innen van contributiegelden.

 

Welke wettelijke grondslagen zijn er?

De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst en gerechtvaardigd belang.

 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Bewonersbelangen Blauwestad is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en stellen het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vast.

 

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

 • Alleen bestuursleden die de ledenadministratie beheren hebben toegang tot de persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover is vereist

 • Derde partijen waarmee een verwerkingsovereenkomst is overeengekomen.

 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig en/of wettelijk is toegestaan. Hoe lang wij gegevens bewaren, hangt af van het soort gegevens en het doel waarvoor wij de gegevens gebruiken.

 

Delen wij de gegevens met andere partijen?

Bewonersbelangen Blauwestad werkt samen met leveranciers voor het innen van contributiegelden. De partij krijgt alleen gegevens van u die zij echt nodig hebben om de dienst te kunnen verlenen.

De leveranciers zijn onze verwerkers en dat betekent dat wij met hun een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde door aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij beschermen en beveiligen uw gegevens. Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

 

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Bewonersbelangen Blauwestad verwerkt uw persoonsgegevens alleen binnen de EU.

 

Wijzigingen van de privacyverklaring op de website

Wij behouden ons het recht om de privacyverklaring te wijzigen. Let dus altijd op de datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wanneer een wijziging is geweest, zullen we dit kenbaar maken op www.bbblauwestad.nl onder ‘Nieuws’.

 

Datalekken

Er is sprake van een datalek indien een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden en deze gegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. De verantwoordelijke is verplicht tot het melden van datalekken bij Bewonersbelangen Blauwestad

Met onze partijen en leveranciers zijn hier afspraken over gemaakt in het verwerkersovereenkomst.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@bbblauwestad.nl.

 

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

 • het laten corrigeren van fouten

 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

 • intrekken van toestemming

 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page