top of page

Reglement Leefbaarheidsgelden Bewonersbelangen Blauwestad

Bewonersbelangen Blauwestad ontvangt van de Gemeente Oldambt jaarlijks leefbaarheidsgelden die kunnen worden toegekend aan initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid en sociale cohesie in Blauwestad.

Het bestuur van de Bewonersbelangen heeft voor de besteding van deze leefbaarheidsgelden criteria gesteld en opgenomen in onderstaand reglement. 

Vergoeding

Het bestuur heeft een totaalbedrag van 2200 euro per jaar gealloceerd voor leefbaarheidsgelden. 

Het maximum bedrag voor een activiteit voor alle bewoners uit één of meerdere straten per woongebied* is 150 euro.

Het maximum bedrag voor een activiteit voor alle bewoners uit Blauwestad is 500 euro.

Als aanvragen uitblijven van woongebieden waar nog geen budget is toegekend gedurende het jaar kan het bestuur besluiten om lopende aanvragen toe te kennen aan woongebieden waarbij al eerder een bedrag is toegekend. Let wel dat criteria nummer 7 hier ook voor geldt.

Indien van toepassing zullen overgebleven bedragen worden toegevoegd aan de reserves Leefbaarheidsgelden en kunnen in een volgend jaar toegekend worden.

Het bestuur kan aanvragen afwijzen als het maximale bestedingsbudget gedurende het jaar is bereikt en er onvoldoende reserves in kas zijn.

* De Wei, Het Park, Het Riet, Het Wold, Het Havenkwartier, Meerland

Criteria waaraan de aanvraag moet voldoen

 1. De activiteit moet in algemeen belang zijn en dient als ondersteuning voor een breed georganiseerde activiteit. Dat houdt in dat een bijdrage uit de leefbaarheidsgelden beschikbaar gesteld worden voor bijvoorbeeld versiering en/of de huur/aanschaf van een springkussen, barbecue** of partytent;

 2. Aanvragen betreffen geen commerciële activiteiten met een winstoogmerk;

 3. Aanvragen kunnen gedaan worden door inwoners van Blauwestad.

 4. Aanvrager heeft geen persoonlijk belang;

 5. De activiteit heeft geen beperking van deelname. Als er bijvoorbeeld een straat BBQ georganiseerd wordt dan dient iedereen in de straat / woongebied (in de breedste zin) de gelegenheid te krijgen om deel te nemen.

 6. De activiteit dient in Blauwestad plaats te vinden.

 7. De activiteit heeft een eenmalig karakter: wanneer hiervoor een aanvraag wordt toegekend kan deze niet nog een keer worden aangevraagd in hetzelfde jaar;

 8. De activiteit vergroot de leefbaarheid en de sociale cohesie in Blauwestad.

 

N.B. Aanvragen die niet voldoen aan de criteria zoals hierboven vermeld worden niet gehonoreerd.

 

** vergoedingen voor eten en drinken zijn uitgezonderd

Richtlijnen aanvraagproces

 • Aanvragen moeten met het aanvraagformulier worden ingediend en per mail worden verzonden naar info@bbblauwestad.nl

 • Een aanvraag dient (bij voorkeur 6 weken) vóór aanvang van een activiteit ingediend te worden.

 • Het aanvraagformulier dient volledig te worden ingevuld.

 • Aanvragen moeten een specificatie bevatten zoals is aangegeven op het aanvraagformulier; een toelichting waarvoor de gelden dienen, hoe groot het bedrag is wat wordt aangevraagd uit de leefbaarheidsgelden en hoe groot het totale bedrag is wat benodigd is;

 • Aanvragen moeten argumentatie bevatten dat de betrokkenheid van de inwoners en daarmee de burgerparticipatie wordt verbeterd.

 • Aanvragen moeten argumentatie bevatten dat de activiteit met zelfwerkzaamheid en betaling van een eigen bijdrage van de deelnemers worden uitgevoerd. Met zelfwerkzaamheid wordt bedoeld welke inspanning er door de deelnemers geleverd wordt zowel in geld (indien van toepassing) als in natura.

Tot slot

Na afloop van de activiteit zouden we u willen vragen om een aantal impressiefoto’s tezamen met een kort verslag te sturen naar de Bewonersbelangen Blauwestad zodat dit kan worden geplaatst op onze website of kan worden opgenomen in het jaarverslag.

bottom of page