top of page
DJI_0313.JPG
WERKGROEP VERKEERSVEILIGHEID
Sign_of_Blauwestad.jpg

Als werkgroep verkeersveiligheid willen wij namens de bewoners van de Blauwestad meedenken over en samenwerken met de provincie en de gemeente als het gaat om de inrichting van wegen, kruispunten en voet- en fietspaden in de Blauwestad.

 

Uit de laatste enquête van Bewoners Belangen Blauwestad kwamen 3 speerpunten naar voren:

 • te hoge snelheden op 50 en 30 kilometerwegen

 • onveilige kruispunten binnen de bebouwde kom

 • ontbreken van voet- en fietspaden

Hiermee gaan we als werkgroep aan de slag.

De eerste contacten zijn al gelegd met de provincie en de gemeente.

We willen de komende tijd regelmatig aanschuiven bij overlegmomenten, zodat uw belang wordt meegenomen in de plannen en van invloed is op de besluitvorming.

 

Wij zijn niet het meldpunt voor onveilige verkeerssituaties die direct om een oplossing vragen.

Hiervoor verwijzen wij u naar:

 • het projectbureau Blauwestad

 • of de gemeente Oldambt.

Wilt u zaken melden over onveilige situaties die ontstaan door werkzaamheden en/of tijdelijke verkeersmaatregelen, dan kunt u in de meeste gevallen terecht bij de uitvoerder van het werkproject.

Werkgroepleden

Op dit moment bestaat de werkgroep verkeersveiligheid uit:

José van Atten, Jan Kraster, Philip van der Linde, Daniëlla Drenth-Babtist, Peter Weijn en Arnold Mulder.

Updates

Maart 2024

Naar aanleiding van meerdere berichten van bewoners over de onduidelijke en onveilige situatie bij de nieuwe Beekjufferbrug en het kruispunt Scheepsmeter / Brugstraat en Hoofdstraat is er op 7 maart jl. overleg geweest met vertegenwoordigers van de gemeente Oldambt en het projectbureau Blauwestad.

 

In dit overleg is gesproken over en gekeken naar:

 • Afronding van de werkzaamheden Beekjufferbrug.

 • Verlichting kruispunten.

 • Belijning op de weg.

 • De 30 km zone.

 

Daaruit is aanvullende informatie gekomen en zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • De afronding van de werkzaamheden heeft vertraging ondervonden door het extreme natte weer. Daardoor konden bestratingswerkzaamheden niet worden uitgevoerd en/of afgemaakt.
  Zodra de grond is opgedroogd zal het voetpad verder worden bestraat. Hierbij zal ook worden gekeken naar oprijstroken voor mindervalide voertuigen.
  Binnenkort zal ook een start worden gemaakt met het verwijderen van de tijdelijke bypass weg. De grond zal grotendeels over het water worden afgevoerd.

 • Er worden extra straatlantaarns geplaatst op twee kruispunten.
  Op de kruising fietspad - Elfenbank wordt een lantaarn teruggeplaatst langs het fietspad en een extra lantaarnpaal geplaatst aan het begin van de Elfenbank. Het kruispunt is daarmee weer verlicht.
  Op de kruising Hoofdstraat - Scheepsmeter / Brugstraat wordt een extra lantaarnpaal geplaatst rechtsvoor op de Scheepsmeter. Hiermee is de zichtbaarheid rechts direct na de Beekjufferbrug beter en staat verkeer komend van de Scheepsmeter niet in een donker gat.

 • In de afronding van de werkzaamheden rond de Beekjufferbrug wordt nog belijning geplaatst. Het betreft hier o.a. de oversteek vanaf het fietspad de Hoofdweg op. Fietsers moeten vanaf dit punt namelijk gebruik gaan maken van de Hoofdweg. Het “oude” fietspad na de Beekjufferbrug aan de linkerkant van de Hoofdweg verdwijnt. Dit pad wordt bestraat en gaat dienst doen als voetpad.
  Op de Hoofdweg zal links en rechts een grijsstrook worden aangebracht. Hierdoor wordt de weg optisch smaller. ( Deze stroken zijn al aangebracht aan het begin van de Hoofdstraat )

 • De 30 km zone zal ook op het wegdek zichtbaar worden gemaakt ( witte belijning en 30 km ). Dit wordt aangebracht ruim voor de Beekjufferbrug tussen de bebording 30 km die er al staat.

Februari 2024

Als werkgroep verkeersveiligheid willen wij namens de bewoners van de Blauwestad meedenken over en samenwerken met de provincie en de Gemeente als het gaat om de inrichting van wegen, kruispunten en voet- en fietspaden in de Blauwestad. Wij zijn dan ook periodiek aangehaakt bij diverse overleggen. 

 

Graag informeren wij u over een aantal zaken die besproken zijn met de Gemeente Oldambt*;

 1. Verkeerssituatie speelplaats Het Park
  Onze zorgen worden gezien. De Gemeente heeft voorgesteld om de automobilist te attenderen op deze situatie middels borden.
  =>exacte invulling moet nog worden uitgewerkt. Doel is om dit eind eerste / begin tweede kwartaal te realiseren.
   

 2. Verkeerssituatie Cantharel
  Medewerkers van de Gemeente zijn op locatie geweest. De mogelijkheden tot het verbreden van de weg zijn gelimiteerd door de afstand tussen de weg, het hemelwater riool en de bomen. 
  =>Voor de realisatie van een voetpad is de resterende ruimte tussen de kavelgrens en de bomenrij te beperkt om hier een toekomstbestendig en goed te onderhouden trottoir te realiseren.
  =>De gemeente onderzoekt de optie om opnieuw eenrichtingsverkeer in te stellen, zoals voorheen.
   

 3. Hoofdstraat en Bovist
  Handhaving met betrekking tot de snelheid op de Hoofdstraat en de Bovist.
  => Handhaving is een taak van de politie, de gemeente heeft hier geen directe zeggenschap over. Wel heeft de gemeente extra richting politie aangegeven dat de snelheid op deze wegen extra aandacht behoeft. Er is geen harde toezegging, maar onze verwachting is dat dit zal leiden tot een handhavingsactie/snelheidscontrole.
  => De definitieve inrichting van Bovist/ Hoofdstraat is nog niet duidelijk in verband met nieuwe verkaveling. De gemeente heeft toegezegd Bewonersbelangen Blauwestad hierbij te betrekken.
  =>Het matrixbord is al enige tijd buiten gebruik i.v.m reparatie. Binnenkort wordt er tijdelijk een ander matrixbord geplaatst.
   

 4. Fietsers op de rijbaan/richting fietsbrug
  De gemeente begrijpt dat dit als gevaarlijk ervaren wordt, maar technisch is deze situatie dat niet volgens de gemeente.
  =>Verkeersborden om te attenderen op fietsers op de rijbaan zijn wel geplaatst (Bovist).
  =>Door het weghalen van de bulten grond langs de weg (bocht Bovist) is het zicht aanzienlijk verbeterd, wat de veiligheid weer ten goede komt.
  =>De fietser heeft een ander alternatief middels het fietspad langs het afgesloten deel van de Hoofdweg en is dus niet verplicht om deze route te nemen. Dit is volgens de gemeente een goed alternatief.

.

Als werkgroep gaan we de komende tijd verder met het bewaken van de uitvoer van de toegezegde zaken. Daarnaast blijven we in gesprek over de verkeersveiligheid.

 

Bovenstaande is slechts een deel van de zaken die besproken worden en waarvoor acties lopen, wees u hiervan bewust!

Tot slot heeft de Gemeente Oldambt ons expliciet gevraagd om meldingen met betrekking tot klachten in de openbare ruimte, zoals o.a onveilige verkeerssituaties rechtstreeks te blijven melden. Dit kunt u doen via meldpunt Meldingen Oldambt

 

Door het individueel melden ziet de Gemeente dat de zaken die wij inbrengen overeenkomen met de meldingen die ze ontvangen. Dus help ons! Worden de meldingen niet of niet goed opgepakt door de Gemeente Oldambt dan horen wij dit graag. 

 

Op dit moment bestaat de werkgroep verkeersveiligheid uit:

José van Atten, Jan Kraster, Daniëlla Drenth-Babtist, Peter Weijn en Arnold Mulder

*Klik hier voor de brief met reacties van de Gemeente Oldambt over bovengenoemde zaken.

December 2023

21 december 2023 heeft de werkgroep verkeersveiligheid een gesprek gehad met de verkeersdeskundigen van de gemeente Oldambt. Het was een constructief en positief gesprek. Ze gaan een aantal oude punten opnieuw beoordelen zoals eenrichtingsverkeer en/of de inrichting van de te smalle Cantharel en wat onderhoudspunten van het Park die zijn blijven liggen. Verder de veiligheid mbt de oversteek bij de speeltuin aan de Elfenbank en ook de sluiproutes door deze straten. Ze gaan overleggen met de provincie waarom het zo lang duurt voor de waarschuwingsborden aan de Bovist geplaatst worden. Ze gaan beoordelen of bepaalde situaties verbetert kunnen worden met bijvoorbeeld meer verlichting. Ze nodigen ons uit als er een concept ontwerp is voor de Hoofdstraat. In dit stadium is dat te vroeg. We hebben het gehad over verkeersoverlast in het Havenkwartier maar aangezien dat tijdelijk is kunnen ze daar niet zoveel mee. Verder heeft het Riet prioriteit vanwege alle bermen die stuk gereden worden. We hebben tekst en uitleg gekregen en hebben vooral ook mogen toelichten wat onze visie is. In de eerste helft van januari hopen ze e.e.a. op te pakken en nemen dan weer contact met ons op.

November 2023

In het ontwerp van Blauwestad zijn weinig apartevoorzieningen opgenomen voor fietsers enwandelaars. De toegestane snelheid op de wegen is 30km p/u en op sommige stukken zoals de Bovist 50km p/u. Alle verkeersdeelnemers moeten dezelfde rijstrook gebruiken wat in theorie met een toegestane snelheid van 30km p/u te doen is.
We weten uit de metingen van de matrixborden dat er te hard gereden wordt door bewoners, pakket-bezorgers, bouw- en ander bestemmingsverkeer en dat levert met regelmaat gevaarlijke situaties op.Voor die situaties blijven wij om oplossingen vragen bij de gemeente en provincie.
Daar waar een fietspad is, zoals langs de Hoofdstraat, is het uiteraard wenselijk om die zoveel mogelijk te gebruiken. Ondanks dat advies merken we dat met name schoolgaande kinderen de routedoor Het Park, via de Bovist en de Pieter Smitbrug kiest. In de bocht aan de Bovist oversteken naar het fietspad is gevaarlijk, zeker nu de dagen korter worden en het zicht met donker- en regenachtig weer beperkt is. Vertegenwoordigers van Bewonersbelangen, VVD, de gemeente en provinciehebben de situatie ter plekke bekeken en besproken of er een fietsstrook, snelheidsremmende maatregelen of markering op de weg aangebracht kan worden zodat het veiliger wordt voor wandelaars en fietsers. De provincie heeft uitgelegd dat het een tijdelijke situatie is. En voor dit soort tijdelijke verkeerssituaties, zoals aan de Bovist en Hoofdstraat worden geen aanpassingen gedaan.Wel zullen er binnenkort door de provincie waarschuwingsborden geplaatst worden en zal de gewenste fietsroute beter aangegeven worden.
Laten we om elkaar en onze kinderen denken en matig uw snelheid.

27 juni 2023

 Klik hier voor de presentatie over de verkeersveiligheid in Blauwestad wat tijdens de ALV op 27 juni is gepresenteerd. 

bottom of page